CommFlow

Terms & Conditions.

Latest update: 11/05/2023

1. Toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen de bv ICTForMore (BE0552.630.972) (hierna: Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna: Klant).

Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant.
Deze voorwaarden regelen de aspecten van de rechtsverhouding tussen partijen die niet uitdrukkelijk in de offerte of de bestolbon of een afzonderlijke overeenkomst opgenomen zijn.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt. Indien voor de Klant een wijziging redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, kan hij de overeenkomst met de Verkoper beëindigen zonder bijkomende kosten, voor zover hij dit per aangetekend schrijven doet en uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijziging van de algemene voorwaarden.

2. Aanvaarding van de voorwaarden.

De Klant erkent dat de Verkoper deze algemene voorwaarden voorafgaand aan de ondertekening van de offerte of de bestelbon of de overeenkomst tussen partijen aan de Klant heeft overgemaakt. De Klant bevestigt dat hij zich voldoende heeft kunnen vergewissen van de overgemaakte algemene voorwaarden en dat ze beschikbaar, leesbaar en begrijpbaar zijn. De Klant bevestigt dan ook dat hij de algemene voorwaarden kent, begrijpt en aanvaardt.
Elk beding is werkelijk door de partijen gewild en doet geen (kennelijk) onevenwicht ontstaan tussen de rechten en plichten van de partijen.

3. Hiërarchie van de contractuele documenten

In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende contractuele documenten tussen de Verkoper en de Klant, zal de volgende volgorde van voorrang gelden: 1. de ondertekende bestelbon of offerte of overeenkomst en eventuele bijlagen, 2. de algemene voorwaarden, 3. alle andere correspondentie tussen partijen.
Partijen kunnen enkel afwijken van deze hiërarchie voor zover zij dit voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar overeengekomen zijn.

4. Bestekken en prijsoffertes.

Door de ondertekening van de bestelbon of de offerte of de overeenkomst verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten.
De prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of na het versturen van de factuur.
Werken die niet opgenomen zijn in de prijsofferte of bestelbon of overeenkomst of die door de Klant bijkomend worden aangevraagd, worden in regie aangerekend, namelijk tegen een uurloon van 95 EUR (excl. BTW) per vakman en verplaatsingskosten aan 0,95 EUR per kilometer (excl. BTW). Ook werkuren ingevolge de uitvoering van werkzaamheden onder product- of fabrieksgarantie worden aan dit tarief aangerekend.

5. Indexering van de prijzen en prijsaanpassingen

De Verkoper heeft het recht om zijn prijzen als volgt te indexeren:

 • Bij de tarieven voor diensten of producten: prijsaanpassingen gebeuren volgens de consumptieprijsindex en kunnen op elk moment gebeuren, voor zover ze uiterlijk één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan per e-mail meegedeeld worden aan de Klant. Als basisindex wordt de index genomen die gold ten tijde van de contractsluiting.
 • Bij de tarieven voor abonnementen: prijsaanpassingen gebeuren volgens de consumptieprijsindex en telkens op de jaarlijkse vervaldag van het abonnement. Als basisindex wordt de index genomen die gold ten tijde van de contractsluiting.
 • Bij de tarieven voor de uurlonen: prijsaanpassingen gebeuren volgens de consumptieprijsindex en kunnen op elk moment gebeuren, voor zover ze uiterlijk één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan per e-mail meegedeeld worden aan de Klant. Als basisindex wordt de index genomen die gold ten tijde van de contractsluiting.

Een indexering kan op 100% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden toegepast.

De Verkoper heeft daarnaast ook het recht om zijn prijzen aan te passen. De prijsoffertes die zijn opgesteld door de Verkoper zijn immers steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Als er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van de offerte of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wijzigingen zouden voordoen, waardoor de prijs stijgt in vergelijking met de afgesproken prijs, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden, zelfs in het geval waarbij partijen tegen een vaste prijs zouden werken, omwille van een prijsaanpassing van één of meer elementen van de productie- of logistieke keten en/of in geval van prijsaanpassing van de voor de goederen of producten benodigde (grond-)stoffen. De Verkoper moet hierbij de voorgenoemde wijziging van de prijzen bewijzen en hij moet dit minstens één maand op voorhand aan de Klant melden via e-mail.

Een prijsherziening kan maximaal op 80% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden toegepast.

Bij gebrek aan akkoord tussen partijen over de toepassing van de prijsaanpassing heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen, voor zover dat gebeurt via een aangetekende brief die uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijsaanpassing. In dat geval moet de Klant de reeds gemaakte kosten van de Verkoper vergoeden en mag de Verkoper een verrekening maken van de kosten op basis van de stand van de werkzaamheden op dat moment. Deze bijkomende opzegmogelijkheid bestaat niet voor de Klant ingeval van indexering.
Deze clausule tot indexering en prijsherziening is wederkerig en geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als de Klant en ten aanzien van prijsstijgingen en prijsdalingen.

Eventuele onvoorziene kosten die het gevolg zijn van de maatregelen die van kracht zijn ter bestrijding van het covid19-virus of enige andere pandemie of gezondheidscrisis vormen een risico ten laste van de Klant. De Klant ontvangt hierover vanwege de Verkoper een voldoende motivering m.b.t. de noodzaak en de grootteorde van deze kosten.

6. De leveringstermijn.

De termijn waarbinnen de Verkoper goederen of diensten zal leveren, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de Verkoper niet. Mogelijke vertraging in de dienstverlening geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. Als de Klant van de uitvoerings- of leveringstermijn een resultaatsverbintenis wil maken in hoofde van de Verkoper, dan moeten partijen daartoe voorafgaand aan de start van de samenwerking een schriftelijk akkoord hebben daarover, dat door beide partijen ondertekend is.
De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden, waaronder ook de levering van materialen of diensten door derde partijen.

7. De prijs.

De prijs die door de Verkoper wordt vermeld, omvat de prijs voor de goederen en dienstverlening, exclusief de verschuldigde BTW.
Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten of kosten die verbonden aan onbetaalde wissels of cheques en andere inningskosten worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

8. De betaling.

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Verkoper, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

De helft van de prijs voor de installatie van goederen is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte. Het saldo van de prijs is opeisbaar bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst.

De prijs voor de diensten is vooraf betaalbaar en wordt per semester aan de Klant gefactureerd.

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper als via een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur.

Betalingen vanwege de Klant worden als volgt aangerekend: eerst ter voldoening van eventuele verwijlintresten, nadien ter voldoening van eventuele schadebedingen en nadien ter voldoening van de hoofdsom, waarbij de aanrekening steeds eerst gebeurt op de factuur die het langst onbetaald is.
Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling van de vergoeding, behoudt de Verkoper zich het recht voor om zijn verdere activiteiten te schorsen tot wanneer de vergoeding betaald is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten. De Verkoper brengt de Klant via aangetekende brief op de hoogte van de toepassing van deze clausule.

9. Laattijdige of niet-betaling.

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 10% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR.
De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.
Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een aangetekend schrijven aan de Klant. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering op de Verkoper hebben.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, aan de Klant geen nieuwe abonnementen te verlenen.

Als er na betaling van de verschuldigde bedragen een heractivering van de Klant nodig is, dan is de Klant daarvoor een vergoeding van 150 EUR (excl. BTW) verschuldigd aan de Verkoper.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als ten aanzien van de Klant.

10. Kredietwaardigheid van de klant

De Verkoper heeft het recht om de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken vooraleer de overeenkomst af te sluiten.
De Klant verbindt er zich ertoe om de Verkoper onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen van elke verandering van zijn gegevens, zoals bijvoorbeeld rekeningnummer, adres of bankinstelling.

11. De factuur.

De Klant moet elke protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan.
Een klacht door de Klant kan de betalingsverplichting van de Klant slechts opschorten ten aanzien van het betwiste gedeelte.
Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

12. Aanvaarding van de geleverde goederen en diensten.

De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van een klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

13. Annulering van de opdracht of bestelling.

Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper.
Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Verkoper van 20% van de waarde van de opdracht of bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR.

Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant na de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Verkoper van 20% van de waarde van de opdracht of bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de kosten op basis van de stand van de uitvoering van de opdracht van de Verkoper op dat moment.

De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.
In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als ten aanzien van de Klant.

14. Wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse.

De wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse moet minstens 24 uur voor de afspraak gemeld worden aan de Verkoper. Bij gebreke daaraan is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding van 125 EUR (excl. BTW) aan te rekenen.

15. Duurtijd en inwerkingtreding van de overeenkomst.

De duurtijd van de overeenkomst is bepaald in de offerte of bestelbon of overeenkomst die partijen met elkaar afsluiten. Ingeval er geen uitdrukkelijke termijn voor de overeenkomst bepaald is, wordt deze vastgesteld op een bepaalde duur van 36 maanden.
De Klant kan de overeenkomst opzeggen per aangetekend schrijven, waarvan de postdatum moet vaststaan ten laatste 3 (drie) maanden voor het einde van de overeenkomst. Bij gebrek aan opzegging wordt de lopende overeenkomst aan het einde van deze periode van rechtswege verlengd voor een duurtijd van 12 maanden.
De overeenkomst tussen partijen treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper.

16. Vroegtijdige opzegging van de overeenkomst.

De Klant kan de overeenkomst op elk moment vroegtijdig opzeggen, voor zover dat via een aangetekende brief aan de Verkoper gebeurt.
Ingeval van een opzegging zonder de toepassing van de relevante opzegmodaliteiten, is de opzeggende partij een volledige schadeloosstelling verschuldigd aan de andere partij, met name: de betaling van de maandelijkse vergoeding en een vergoeding voor de eventueel bijkomend te leveren prestaties, te rekenen tot aan het einde van de voorziene duurtijd van de overeenkomst, waarbij partijen zich ermee akkoord verklaren dat er een minimumvergoeding ten bedrage van 6 maanden wordt toegepast.

17. Overdracht van rechten.

De Klant kan zijn rechten en verplichtingen ten aanzien van de Verkoper niet overdragen aan een derde partij, tenzij na de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper daartoe.

18. Goede uitvoering van de diensten / werken.

Om de Verkoper toe te laten zijn dienstverlening tijdig en naar behoren uit te voeren, wordt van de Klant verwacht dat hij voldoet aan de bepalingen onder artikel 23.
Ingeval de Verkoper vaststelt dat aan bovenstaande vereisten niet cumulatief voldaan is, geeft dit hem het recht om de werken niet uit te voeren op de desbetreffende datum, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn en zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding vanwege de Verkoper.
De Verkoper kan in voorgenoemd geval een vergoeding vorderen van de Klant omwille van deze dag verlies, waarbij de berekening van die vergoeding als volgt gebeurt:

 • Transportkosten: 0,95 EUR (excl. BTW) per kilometer;
 • Wachturen medewerkers: 95 EUR (excl. BTW) per uur per medewerker.

19. Onderhoudsprestaties

De onderhoudsprestaties die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst tussen partijen bestaan in het stellen van een diagnose, de plaatsbepaling, het lichten van de storing voor zover de storing zich heeft voorgedaan in het kader van een normaal gebruik en voor zover de Klant als een goede huisvader met de geleverde goederen en diensten is omgegaan.
De volgende prestaties zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de onderhoudsprestaties die onder dit artikel beschreven zijn:

 • Het preventieve onderhoud.
 • Het terug in dienst stellen en/of het vernieuwen van defect geraakte uitrustingen door externe oorzaken zoals (niet limitatief): trillingen, overmatige vochtigheid, defecten of storingen op het elektriciteitsnetwerk, het telecommunicatienetwerk dat door derden wordt beheerd of andere apparatuur die niet in het contract is opgenomen, chemische dampen, golven en stralingsverschijnselen, verkeerde handelingen, staking, arbeidsconflict, brand en daarmee gepaard gaande risico’s, onweer, bliksemfenomenen, diefstal, overmacht, terreurdaden en aanslagen, waterschade, overstromingen, natuurrampen, storm, hagel, druk van sneeuw of ijs, glasbreuk, etc.
 • De werken met betrekking tot de eventuele vervanging van verbruiksgoederen zoals (niet limitatief): papier, inkt, linten, magnetische dragers (tapes, diskettes en andere), optische dragers (schijven, Cd’s en andere), batterijen en accumulatoren.
 • De herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden,contactdozen, antennes, enz.) en de levering van reinigingsproducten.
 • De prestaties die op verzoek van de Klant moeten worden uitgevoerd buiten de kantooruren.
 • De prestaties met betrekking tot het eerste nazicht en desgevallend het terug in werking stellen ter gelegenheid van de overname van een bestaande hardware door de Klant.
 • De prestaties met betrekking tot het terug in werking stellen van de hardware na een wijziging van de hardware door een derde die niet is gemachtigd door de Verkoper.
 • De prestaties met betrekking tot de wijziging of de bijwerking van de hardware die noodzakelijk zijn gemaakt door een operator van openbare netwerken of een dienstverlenend bedrijf, of de prestaties die zijn voorgeschreven door het BIPT en/of de nationale en/of Europese overheden.
 • De prestaties met betrekking tot de wijziging of de bijwerking van de hardware naar aanleiding van externe oorzaken, waarvan de fabrikant en/of de Verkoper en/of haar aangestelden niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.
 • Elke gedeeltelijke of volledige aanpassing aan de geleverde goederen of diensten op vraag van de Klant.
 • De onderhoudsprestaties zijn uitsluitend van toepassing op de hardware (het materiaal) zoals opgesomd in het contract en omvatten de centrale eenheid en de toestellen die eigen zijn aan de centrale. Worden dus niet tot de hardware gerekend: de draadloze toestellen die niet eigen zijn aan de hardware, de analoge toestellen, de fax toestellen en de modems tenzij als zij deel uitmaken van een hardware applicatie.

De Verkoper gaat een middelenverbintenis aan opdat de prestaties onder deze clausule zo spoedig mogelijk zouden worden uitgevoerd. De Verkoper bepaalt als enige welke technische middelen zullen worden ingezet voor het verrichten van de onderhoudsprestaties.
De Verkoper voert de prestaties onder deze clausule uit binnen de kantooruren en dit ter plaatse bij de klant (‘on site’) of vanuit de gebouwen van de Verkoper of haar aangestelden (‘remote’). Alle on site interventies zijn bijkomend te betalen volgens de tarieven uit deze voorwaarden.
Ingeval de Klant wenst dat de prestaties onder deze clausule buiten de kantooruren worden uitgevoerd, dan gebeurt dit onder de volgende voorwaarden:

 • Weekdagen vóór 9u en na 17u: 150% van het geldende uurtarief.
 • Zaterdag: 200% van het geldende uurtarief.
 • Zondag en feestdagen: 250% van het geldende uurtarief.

Indien de van op afstand interventie niet mogelijk was omwille van de klant, zullen de verplaatsingskosten voor de “on site” interventie steeds gefactureerd worden volgens de tarieven uit deze voorwaarden.

20. Levering en installatie

De hardware wordt geleverd en geïnstalleerd door de Verkoper of zijn aangestelden tegen de tarieven zoals vermeld in de bestelbon of offerte of overeenkomst.
De modaliteiten m.b.t. de levering en de plaatsing moeten voorafgaand door de Klant per e-mail vermeld worden. Bij afwezigheid van specifieke modaliteiten wat betreft de installatiewerken zullen deze zich beperken tot: installatie van de centrale of de hardware, aansluiting van de centrale of de hardware op het netwerk, plaatsen en aansluiten van de toestellen op de hiervoor voorziene stopcontacten, aansluiting en indienststelling van de bijkomende applicaties, toebehoren en opties vermeld op de bestelbon, configuratie en indienststelling van de centrale en de toestellen en de installatie en configuratie van de data applicaties.

De installatie gebeurt in regie en volgens de tarieven uit deze voorwaarden

De prestaties betreffen enkel en alleen de installatie zoals beschreven in de overeenkomst tussen partijen: alles wat niet expliciet vermeld werd, is ervan uitgesloten.

De interne bekabeling en eventuele installatie van verdeelkast zijn in geen geval inbegrepen in de installatiewerken en worden indien deze bijkomend aan de Verkoper worden gevraagd aan de geldende tarieven aan de Klant gefactureerd.

Enkel de Verkoper en haar aangestelden zijn gerechtigd om de installatie en de configuratie van de hardware uit te voeren en om te zorgen voor de rechtstreekse aansluiting in de hardware van opties, telefoontoestellen en alle andere randapparatuur.

De Verkoper is slechts verplicht tot het verrichten van meerwerk voor zover zij daarmee voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan. Elk bijkomend werk of elke latere wijziging door de Verkoper of haar aangestelden zal tegen het geldend tarief aan de klant worden gefactureerd, vermeerderd, indien nodig, met de verplaatsingskosten en de kosten voor materiaal, software of licenties.


De Verkoper voert de prestaties onder deze clausule uit binnen de kantooruren en dit ter plaatse bij de Klant. De klant garandeert aan de Verkoper en haar aangestelden ten alle tijde toegang tot de hardware.

21. Verbintenissen van de Verkoper in het kader van de levering van goederen.

De garantie die de Verkoper biedt op de door hem verkochte en/of geïnstalleerde hardware en/of software omvat standaard de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang gebruikslicentie.
De Klant verkrijgt enkel een persoonlijk, niet-overdraagbare en niet exclusieve licentie om de software die de Verkoper ter beschikking stelt aan de Klant. De Verkoper en haar licentiegevers behouden te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van auteursrechten met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de software en documentatie ter beschikking wordt gesteld. Door het gebruik van de software en of de apparatuur gaat de Klant akkoord met de licentievoorwaarden die verbonden zijn aan de software en de gebruikersdocumentatie.
Goederen die naar de Klant opgestuurd worden reizen steeds op het risico van de Klant.

22. Verbintenissen van de Verkoper in het kader van de dienstverlening.

De dienst in toepassing van deze clausule bestaat uit het aanbieden van professionele functionaliteit via een hosted of onsite VoIP-telefooncentrale.
De Verkoper gaat een inspanningsverbintenis aan om de diensten te leveren in overeenstemming met de standaarden van de industrie.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de dienst eenzijdig te wijzigen, voor zover dat geen significant nadeel toebrengt aan de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de configuratie van het netwerk, de dienstapparatuur of de paswoorden te wijzigen, met dien verstande dat een dergelijke wijziging de kwaliteit van de dienst niet wezenlijk ten nadele mag beïnvloeden. De Verkoper zal zich inspannen om de Klant tijdig in kennis te stellen van deze wijziging.
De Verkoper kan, indien vereist, de dienst opschorten om redenen van operationele aard of spoedonderhoud. De Verkoper zal zich inspannen om de Klant onverwijld in kennis te stellen van deze situatie.

De Verkoper stelt de Klant een technische hulpdienst ter beschikking, die toegankelijk is via het nummer +32 2 880 28 41, voor het verhelpen van storingen en moeilijkheden bij de totstandbrenging van de dienst.

De Klant is op de hoogte van de onbereikbaarheid van noodnummers door het nomadisch karakter van Voice over IP. De Klant erkent dat de VoIP Dienst niet nomadisch zal gebruikt worden, o.m. om te vermijden dat de locatie van de beller niet gekend zal zijn voor de nooddiensten. De Klant zal aldus zijn toestel niet verplaatsen of activeren op een andere plaats dan de plaats vermeld in de bestelbon. De Klant zal instaan voor eventuele kosten als gevolg van een zinloze verplaatsing van de nooddiensten.

De Klant kan vragen dat het aan hem toegewezen nummer wordt overgedragen van een andere operator naar het netwerk van de Verkoper of van de Verkoper naar het netwerk van een andere operator. De Klant zal zich hiertoe wenden naar de operator naar wie hij het nummer wenst over te dragen. Deze operator zal de nodige stappen ondernemen voor deze overdracht. Tijdens de overdracht is het mogelijk dat de Klant gedurende enige tijd onbereikbaar is.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om het aan de Klant toegewezen nummer te wijzigen in geval van een wijziging van het nummerplan of een beslissing van de toezichthoudende overheid. In dergelijk geval zal de Verkoper zich inspannen om de impact voor de Klant zoveel mogelijk te beperken. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving moet de Verkoper de gegevens van de Klant en elke wijziging hieraan, overmaken aan de uitgevers van telefoongidsen en leveranciers van telefonische inlichtingendiensten, tenzij in geval van privénummer of indien de Klant voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Verkoper heeft gemeld dat hij hierin niet wenst te worden opgenomen. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan de Verkoper meedeelt. Elke verandering aan de gegevens zal zo vlug mogelijk worden opgenomen in de databank van de witte gids en in het bestand van de telefonische inlichtingendienst.

23. Verbintenissen van de Klant.

De Klant verbindt zich tot het naleven van de volgende verbintenissen m.b.t. de door de Verkoper geleverde goederen en diensten:

 • De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen en diensten als een goede huisvader.
 • De Klant verbindt er zich toe de geleverde goederen en diensten niet voor onwettelijke of immorele doeleinden te gebruiken. De Klant verbindt zich ertoe dat hij geen handelingen stelt waardoor storingen in de clouddienst kunnen worden veroorzaakt of dewelke tot overlast of een beperkt gebruik voor zichzelf of andere gebruikers zouden kunnen leiden. Hetzelfde geldt voor alle handelingen waarvan de Klant weet of redelijkerwijs had moeten weten dat deze zouden kunnen leiden tot een gebruik van de clouddienst dat strafbaar of onrechtmatig is. Zo zal de Klant bijvoorbeeld geen racistisch, discriminerend, pornografisch materiaal openbaar maken of verspreiden via de infrastructuur van de clouddienst of zal de Klant via de infrastructuur van de clouddienst geen computersystemen hacken.
 • De Klant garandeert aan de Verkoper dat hij over alle licenties en/of toestemmingen beschikt en dat hij deze zal behouden en gebruiken, voor zover die noodzakelijk of verplicht zijn om de geleverde goederen en diensten te ontvangen.
 • De Klant garandeert dat de plaats van de uitvoering van de werken op het afgesproken tijdstip voldoende toegankelijk is voor de Verkoper;
 • De Klant garandeert dat hij over een geldige internetverbinding bij een telecomprovider beschikt, waarbij de Klant verantwoordelijk is voor de keuze, de verwerving, de installatie en de werking van de bijhorende apparatuur. De Klant is hierbij ook verplicht na te gaan of de apparatuur die hij verwerft, gehomologeerd is en geïnstalleerd is door hiertoe gemachtigde personen en met naleving van de van kracht zijnde wetgevingen en reglementeringen.
 • De Klant draagt zorg voor de goede bewaring van de geleverde apparatuur. De Klant geeft aan de Verkoper de toestemming om op ieder ogenblik op afstand de geleverde apparatuur te monitoren en te controleren. De geleverde apparatuur kan in geen enkel geval verplaatst of aangepast worden zonder de interventie van de Verkoper.
 • De Klant is verantwoordelijk voor het beheer en management van de data applicaties op gebruikers en administrator niveau en moet de Verkoper onverwijld en per e-mail de nodige info verstrekken in verband met aanpassingen van data applicaties die de oorzaak kunnen zijn van een storing.
 • De Klant neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te vermijden dat derden of virussen het informaticasysteem van de Klant kunnen binnendringen.
 • Indien de Klant merkt of vermoedt dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de geleverde goederen en diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van het paswoord van de Klant en/of gebruiker, zal hij dit binnen de 24 uur na de ontdekking ervan per e-mail aan de Verkoper melden.
 • Het is de Klant niet toegestaan om zelf fouten in de software van de door de Verkoper geleverde dienst te (doen) herstellen, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en/of software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden of parameters te wijzigen en/of beveiligingen te verwijderen. Ingeval er zich defecten, onvolkomendheden of problemen zouden stellen met de dienstverlening, moet de Klant dit aan de Verkoper via e-mail melden binnen de 24 uur na de vaststelling van de defecten, onvolkomendheden of problemen.
 • De Klant is verantwoordelijk om de paswoorden binnen het systeem voldoende te beschermen.
 • Het is de Klant niet toegestaan de software en bijhorende gebruikersdocumentatie te kopiëren voor andere doeleinden dan het maken van een back-up, wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden. De Klant onthoudt zich van het verwijderen of wijzigen van tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst.
 • De Klant is verantwoordelijk dat de hardware wordt geïnstalleerd op een plaats die een rationele inrichting, alsook normale installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden mogelijk maakt. De Verkoper mag naar een andere plaats vragen indien de voorgestelde ruimte volgens hem niet geschikt is. De Klant neemt de kosten voor zijn rekening van de installatie, op de door de Verkoper aangeduide plaatsen, van de elektrische aansluitingen en/of aardingen die nodig zijn om de hardware te laten functioneren, en staat in voor het onderhoud ervan. In dit verband moeten de voorschriften van het Belgisch Elektrotechnisch Comité worden gerespecteerd.
 • De Klant voorziet de nodige software en de aansluitingen op zijn informaticamaterieel, voor zover zij nodig zijn voor de werking van de hardware en zijn applicaties. Indien blijkt dat een applicatie niet naar behoren functioneert mag de Verkoper of haar aangestelden overgaan tot het formateren van de desbetreffende PC en de herinstallatie met louter het basis operating systeem en de applicatie. Als de Klant dit verhindert, dan kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van de hardware of applicaties.
 • De Klant moet vóór de installatie een back-up van zijn volledige systeem (inclusief elke PC waarop software moet worden geïnstalleerd) maken en moet alle nodige maatregelen treffen opdat zijn softwaremateriaal compatibel zou zijn met dat van de Verkoper, inzonderheid wat zijn antivirussystemen betreft.
 • Het is de Klant niet toegestaan om processen of handelingen toe te passen, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat ze de Verkoper of gebruik van de geleverde goederen en diensten nadelig kunnen beïnvloeden.

Deze verbintenissen gelden ook ten aanzien van aangestelden van de Klant of andere gebruikers via de Klant.

24. Aansprakelijkheid.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die derden, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) de Klant of andere dienstverleners toebrengen aan de geleverde producten en diensten.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door fraude, bedrog, zijn eigen opzet of zijn grove schuld of die van zijn aangestelden of lasthebbers.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een niet- of niet-behoorlijke werking van de door hem geleverde apparatuur of het netwerk voor zover (i) de Verkoper hiervoor in de offerte niet als eindverantwoordelijke werd opgegeven of (ii) dit te wijten is aan fabricagefouten of (iii) dit volgt uit gebruikerssporen en na het verloop van de garantieperiode. Hetzelfde geldt voor defecten of storingen aan door de Klant zelf geïnstalleerde apparatuur.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de optimalisatie van de software voor andere bestuursystemen dan Windows en iOS en voor andere browsers dan de courante browsers Internet Explorer, Firefox, Microsoft Edge en Google Chrome.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt of het gevolg is van onvoldoende beveiliging. Dit geldt voor beltegoeden, vooruitbetalende klanten, achteraf betalende klanten en voor een negatief beltegoed die het gevolg kunnen zijn van deze onvoldoende beveiliging.

De Verkoper is aansprakelijk voor de levering van de dienst tot op het datacenter waarop de dienst wordt aangeboden. De Verkoper niet aansprakelijk voor de levering van de dienst van het datacenter tot de vestiging(en) van de Klant.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies van data of gebeurlijke downtime, noch voor de (in)directe schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of andere bedrijfsschade van de Klant die daarmee gepaard zouden gaan, mits de Verkoper zich ertoe verbindt om deze niet-beschikbaarheid binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Verkoper stelt hierbij een redelijke termijn van 48 uur voorop, maar partijen komen overeen dat dit enkel een indicatie is en geen bindende termijn ten aanzien van de Verkoper. De Verkoper tracht de genoemde problemen naar beste vermogen en rekening houden met alle omstandigheden zo snel mogelijk te verhelpen. De Verkoper neemt dus een inspanningsverbintenis op zich.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de clouddienst en van de aan hem beschikbaar gestelde toegangsmiddelen. De Klant erkent dat de door de Verkoper verstrekte toegangsmiddelen niet overdraagbaar en strikt persoonlijk zijn en dat ze uitsluitend voor het gebruik binnen de organisatie van de Klant bestemd zijn. De Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor schade van de Klant en/of derden die is ontstaan door het onrechtmatig of onbevoegd gebruik van de toegangsmiddelen. De Verkoper kan de toegangsmiddelen in functie van de noodwendigheden op elk moment wijzigen. De Verkoper brengt de Klant hiervan minstens 48 uur vooraf van op de hoogte via e-mail. De Verkoper is gerechtigd om de toegangsmiddelen te blokkeren indien de Leverancier redelijkerwijze vermoedt of weet heeft van een onrechtmatig, onwettig of onbevoegd gebruik ervan. De Verkoper is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de Klant en/of bij derden die hierdoor zou zijn ontstaan.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de volledige functionaliteit van de door de Klant gebruikte hulpapplicaties. Indien de Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst bepaalde applicaties of andere apparatuur van derden aan de Klant ter beschikking zou stellen, zijn hiervoor de voorwaarden van die derde partijen van toepassing.

De Klant blijft de enige rechthebbende van de met behulp van de clouddiensten opgeslagen, bewerkte, verwerkte of op enige andere manier ingevoerde gegevens. De Klant bepaalt zelf welke gegevens met behulp van de clouddienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of op enige andere manier worden ingevoerd. De Verkoper heeft geen kennis van deze gegevens en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die voorvloeit uit de door de Klant ingevoerde gegevens. De Klant vrijwaart de Verkoper voor aanspraken van derden met oog op de vergoeding van schade die hieruit zou voortvloeien. De Verkoper is ook niet gehouden om de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren. De Verkoper is bijgevolg niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Klant aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke inhoud openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen die niet zou voldoen aan deze algemene voorwaarden of op enige andere wijze afkeurenswaardig zou zijn.

Het is de Verkoper toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de onderneming van de Verkoper behorende derden. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten, met uitzondering van de schade die veroorzaakt is door fraude, bedrog, zijn eigen opzet of zijn grove schuld van zijn aangestelden of lasthebbers. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper samen met de betrokken derde mogelijk.

De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk van de bovenstaande en in alle andere gevallen tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde goederen of diensten overtreffen.

25. Beëindiging van de overeenkomst.

Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van een laattijdige of niet-betaling.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij aantoont dat de Klant een contractuele wanprestatie heeft begaan, dewelke de Klant niet verholpen of rechtgezet heeft binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na de datum van de aangetekende brief daartoe.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij aantoont dat de Klant een zware contractuele wanprestatie heeft begaan, waardoor een verdere samenwerking met de Klant onmogelijk is, bijvoorbeeld (maar niet limitatief) omdat de contractuele afspraken of algemene voorwaarden op essentiële wijze niet worden nageleefd door de Klant, omdat de Klant in zee is gegaan met een rechtstreekse concurrent, etc.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij kan aantonen dat een derde partij aan de door hem geleverde goederen of diensten heeft gewerkt.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval van bewijs of ernstige verdenkingen van fraude door de Klant of in geval de Klant valse inlichtingen heeft verstrekt aan de Verkoper.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval van abnormale stijgingen van de verbruikskosten van de Klant.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval van een order of bevel van een administratieve of rechterlijke macht die de juridische of financiële situatie van de Klant wijzigt.

26. Overmacht.

Ingeval de Verkoper of één van zijn aangestelden, vaste of losse medewerkers de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, lock-out, brand, rellen, ziekte, quarantaine of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.
Ingeval de Verkoper of één van zijn aangestelden, vaste of losse medewerkers de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, lock-out, brand, rellen, ziekte, quarantaine of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Ingeval van een eventuele vertraging van de afgesproken goederen/diensten die het gevolg is van de maatregelen die van kracht zijn ter bestrijding van het covid19-virus of enige andere pandemie of gezondheidscrisis heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

Maatregelen die van kracht zijn ter bestrijding van het covid19-virus of enige andere pandemie of gezondheidscrisis en die een vertraging of onderbreking van de door de Verkoper opgenomen werkzaamheden tot gevolg hebben, zorgen ervoor dat de uitvoeringstermijn geschorst wordt voor de duur van de onderbreking, te vermeerderen met de tijd die nodig is om het project weer op te starten.

27. Imprivisie

Als er zich sinds de contractsluiting nieuwe omstandigheden zouden voordoen (zoals o.a., maar niet limitatief: extreme prijsstijgingen, schaarste in materiaal, …), waardoor de uitvoering van de overeenkomst onbillijk of onredelijk zou worden of ernstig zou worden verzwaard en waardoor de verdere uitvoering van de overeenkomst in onveranderde omstandigheden buitengewoon nadelig is voor één partij, dan verbinden partijen zich ertoe om een herziening van de toepasselijke voorwaarden te voorzien, rekening houdend met de nieuwe realiteit. Partijen zijn verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan elkaar te melden. Partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen.

Bij gebrek aan akkoord tussen partijen over de toepassing van deze clausule heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval moet de Klant de reeds gemaakte kosten van de Verkoper vergoeden en mag de Verkoper een verrekening maken van de kosten op basis van de stand van de werkzaamheden op dat moment.

28. Formuleren van klachten.

De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

29. Privacy.

De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. De Verkoper behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens na de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant daartoe en behoudens de mogelijkheden zoals in de volgende alinea beschreven.
De Verkoper bewaart en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden: de levering en facturatie van diensten, het beheer van de relatie met de Klant, de interconnectie en facturatie met andere operatoren, het beheer van geschillen, marktstudies, het samenstellen van de telefoongidsen, inlichtingendiensten en van gidsen met URL adressen, het opsporen van fraude en inbreuken, nazicht van de kwaliteit van de dienstverstrekking, de verzending van commerciële informatie aan de Klant en het voeren van marketing campagnes over de producten en diensten van de Verkoper en van contractueel met haar verbonden ondernemingen. De persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld tenzij voor de realisatie van deze doeleinden.
De Klant kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper. De gegevens inzake privé-nummers worden in geen geval gecommercialiseerd.
De gegevens van de Klant worden bewaard volgens de bewaartermijnen zoals voorzien in de Privacywet van 08/12/1992 en de toepasselijke GDPR-regelgeving.
Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de toepasselijke GDPR-regelgeving heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

30. Eigendomsvoorbehoud

Ingeval de Klant niet volgens de in deze voorwaarden beschreven modaliteiten overgaat tot betaling van de aan de Verkoper verschuldigde vergoeding, behoudt de Verkoper zich het eigendomsrecht voor van de geplaatste of geleverde goederen tot wanneer de verschuldigde vergoeding betaald is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.
De Verkoper neemt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid op zich voor een eventueel nadeel dat de Klant door de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud zou komen te ondervinden. De Klant zal terzake geen vordering op de Verkoper hebben.

31. Nietigheid van een clausule.

Ingeval een bepaling van de overeenkomst tussen partijen of van deze algemene voorwaarden door een rechter of overheidsinstantie of autoriteit ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, dan blijven de andere clausules uit de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden voor het overige volledig wettig, geldig en afdwingbaar.

32. Bevoegdheidsclausule.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant en/of de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de Verkoper.
33. Toepasselijk recht.

Het Belgisch recht is toepasselijk op het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant, net zoals op de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.

BIJLAGE 1 – RELEVANTE DEFINITIES

De in deze voorwaarden gebruikte begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis, behoudens schriftelijke afwijking daartoe tussen partijen:
• Kantooruren: de kantooruren zijn bepaald op werkdagen tussen 9u en 17u.

 • Partijen: elke Partij die de Overeenkomst heeft onderschreven.
 • Apparatuur: de hardware, software, de systemen, de bekabeling en de installatie die de Verkoper in staat stelt en hem toelaat de dienst te gebruiken. De apparatuur wordt door de Verkoper aangekocht.
 • Dienst: het geheel van de door de Verkoper geleverde diensten waarvoor de Klant een Overeenkomst heeft afgesloten met de Verkoper.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en de Verkoper die bestaat uit, al naargelang het geval, (a) bestelbon en eventuele bijlagen, (b) specifieke voorwaarden van toepassing op de Dienst, (c) deze algemene voorwaarden, (d) alle andere correspondentie tussen partijen. Elk document maakt integraal deel uit van de overeenkomst.
 • Noodwerkzaamheden: alle werkzaamheden die op het moment dat zij voorgesteld worden, noodzakelijk zijn voor het beëindigen of het voorkomen van al dan niet bestaande of dreigende omstandigheden, die (a) een gevaar kunnen betekenen voor mensen of goederen, (b) een onderbreking kunnen veroorzaken aan een om het even welke door de Verkoper geleverde dienst, of in voorkomend geval, een storing teweeg kunnen brengen op de functies waartoe de Verkoper toegelaten of verplicht is krachtens de wet, reglementeringen of exploitatievergunningen of (c) schade kunnen toebrengen aan de Verkoper of de backbone providers, evenals alle andere werkzaamheden die in bovengenoemde omstandigheden redelijkerwijze vereist zijn.
 • Tarief: de door de Verkoper toegepaste prijzen voor diensten, hardware, software, licenties, abonnementen.

Scroll to Top